;

Novinky

Jak dlouho musí trvat alergenová imunoterapie u alergické rýmy pro navození dlouhodobého efektu?

22. 9. 2021 | Aktuality

Najít odpověď na tuto otázku se pokusili britští vědci prostřednictvím přehledu literatury a analýzy randomizovaných kontrolovaných studií s alergenovou imunoterapií s délkou sledování nejméně 1 rok po ukončení AIT.

Úvod

Alergická rýma postihuje 10–30 % populace, v Evropě je její prevalence přibližně 23 %. Téměř u 40 % pacientů s alergickou rýmou se později objeví i astma.

Vyhýbání se alergenům a medikamentózní léčba vždy nestačí: částečné nebo nedostatečné zmírnění příznaků je při této léčbě popisováno u třetiny dětí a dvou třetin dospělých s alergickou rýmou.

Dalším terapeutickým přístupem je alergenová imunoterapie, ať už subkutánní (SCIT), nebo sublingvální (SLIT). Jejich efekt přetrvává i po ukončení léčby, čímž se liší od ostatních léčebných metod. Ovlivňují imunitní mechanismy a vedou k dlouhodobějšímu navození tolerance alergenů.

Analyzované studie

Autoři analyzují 3 studie věnované SCIT:

  1. V 7leté studii zahrnující 32 dospělých pacientů s těžkou sezónní alergickou rýmou, kteří 3 nebo 4 roky dostávali celoročně subkutánně alergen Phleum pratensae, bylo během následujících 3 let sledování skóre příznaků i užívání medikace ve skupině s pokračující AIT i ve skupině s jejím vysazením významně nižší než u neléčených probandů.

  2. U 25 pacientů ve věku 13–62 let léčených 2 nebo 3 roky celoročně subkutánně podávanou směsí alergenů Parietaria judaica a Parietaria officinalis došlo k významnému snížení skóre příznaků a medikace a po 4 letech sledování po ukončení AIT uváděli pacienti v samostatně vyplňovaném dotazníku přetrvávající zlepšení stavu.

  3. Po 3leté AIT s podáváním alergenu ambrozie bylo 20 dospělých pacientů s alergickou rýmou dále sledováno 1 rok po randomizaci k pokračující AIT nebo jejímu vysazení. Efekt léčby zde nebyl hodnocen podle skóre příznaků, ale podle reakce při nazálním provokačním testu a koncentrace alergických mediátorů v nazální tekutině po expozici alergenu. V této studii přetrvávající efekt AIT po jejím vysazení prokázán nebyl.

Autoři hodnotí výsledky studií jako příznivé, avšak mírně rozporuplné, což vysvětlují jejich rozdílnou metodikou a také poměrně malým počtem probandů. Jak uvádějí, dlouhodobého účinku SCIT lze dosáhnout po 3 letech podávání.

Další analýza se týká 4 studií se SLIT:

  1. Studie zahrnující 634 dospělých s alergickou rinokonjunktivitidou, kteří dostávali celoročně sublingválně alergen Phleum pratensae po dobu 3 let nebo placebo a dále byli sledováni 2 roky, ukázala zmírnění příznaků a snížení užívání medikace ve skupině se SLIT po celou dobu studie, tj. i 2 roky po ukončení podávání AIT.
  2. Celkem 142 pacientům ve věku 7–64 let byly podávány sublingválně tablety obsahující alergeny 5 pylů nejčastějších trav během 3 sezón se sledováním během další sezóny. Výsledky byly porovnány s 67 pacienty s placebem. Po skončení léčby byl mezi skupinami významný rozdíl z hlediska skóre příznaků a medikace. Přetrvával i během 4. sezóny, ale již nebyl statisticky významný.
  3. Sublingvální podávání 5 alergenů pylů trav po dobu 2 nebo 4 měsíců před pylovou sezónou a následně během celé sezóny bylo za placebem kontrolovaných podmínek hodnoceno po dobu 3 let u 633 dospělých pacientů s alergickou rýmou. Pacienti byli následně sledováni další 2 roky. Během všech 5 sezón byl v obou skupinách se SLIT pozorován významně nižší výskyt symptomů a užívání medikace než ve skupině s placebem.
  4. Přetrvávající efekt SLIT byl zjištěn i ve 2leté placebem kontrolované studii s 509 dospělými pacienty s alergickou rýmou vyvolanou roztoči domácího prachu, kdy účinnost AIT na zmírnění příznaků byla patrná nejen během 1. roku jejího podávání, ale i během následujícího roku bez této léčby.

První tři z těchto studií přinášejí robustní důkazy o přetrvávajícím efektu AIT podávané po dobu 3 let.

Analyzována byla také jedna studie se SLIT i SCIT

U 106 dospělých pacientů s alergickou rýmou byla po dobu 2 let podávána SCIT nebo SLIT s Phleum pratendsae. Celkové skóre nosních symptomů navozených alergenem, které bylo po 2 letech AIT významně nižší než u placeba, se po 1 roce bez léčby od skupiny s placebem nelišilo. Byla ale zjištěna slabší reakce při kožním testu než u placebové skupiny.

Analýza studií s AIT v prevenci astmatu

  1. K prevenci vzniku astmatu vedlo podávání SCIT u dětí ve věku 6–14 let s alergickou rýmou s alergií na pyly trav nebo břízy (n = 205) po dobu 3 let. Po dobu 7 let měli léčení pacienti nižší riziko vzniku astmatu než neléčení.
  2. U 812 dětí ve věku 5–12 let s alergickou rinokonjunktivitdou s alergií na pyly trav byla podávána SLIT během 3 let, po nichž následovalo 2leté sledování bez léčby. Po 5 letech byl ve skupině se SLIT pozorován nižší výskyt symptomů astmatu i užívání antiastmatické medikace.

Závěr

Autoři výsledky uzavírají v souladu s platnými doporučeními a konstatují, že efekt AIT přetrvává i několik let po jejím ukončení. Nutné je ale podávat alergenovou imunoterapii po dobu 3 let. Více studií potřebujeme u pacientů s celoroční rýmou a u dětí.

(van)

Zdroj: Penagos M., Eifan A. O., Durham S. R., Scadding G. W. (2018). Duration of Allergen Immunotherapy for Long-Term Efficacy in Allergic Rhinoconjunctivitis. Current treatment options in allergy, 5 (3), 275–290. DOI: 10.1007/s40521-018-0176-2. Dostupné na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6132438/.

Foto: Pexels.com

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Čtvrtek 28.10.2021

Nové přístupy AIT na obzoru: Která metoda je ale stále nejpoužívanější?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne