;

Novinky

Sú pacienti s respiračnou alergiou a astmou rizikoví z hľadiska infekcie COVID-19?

1. 10. 2020 | Aktuality

Hoci mnohé chronické ochorenia vrátane chronickej expozície tabaku a chronických respiračných ochorení predstavujú riziko pre závažný priebeh infekcie COVID-19, astma a respiračná alergia vo veľkých súboroch pacientov rizikový faktor nepredstavovali. Aké sú možné vysvetlenia?

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta, Klinika pneumológie a ftizeológie v Martine, SK

Úvod

Vírus SARS-CoV-2 využíva na svoj vstup do bunky receptor pre angiotenzín konvertujúci enzým typ 2 (ACE2), pričom vyššia expresia tohto receptora v in vitro experimentoch bola spojená s vyššou náchylnosťou na vstup vírusu do bunky a zároveň bola pozorovaná u diabetikov, hypertonikov a fajčiarov, čo sú z hľadiska závažného priebehu infekcie COVID-19 známe rizikové skupiny.

Dizajn štúdie

Hypoteticky by teda pacienti s respiračnou alergiou mohli mať zníženú expresiu tohto receptora, čo by protektívne pôsobilo voči závažnému priebehu COVID-19. Kolektív autorov z USA sledoval expresiu ACE2 v epiteli horných a dolných dýchacích ciest v 3 kohortách detských a dospelých pacientov s alergickým ochorením dýchacích ciest.

Prvú kohortu tvorili detskí pacienti s vysokým rizikom rozvoja astmy na základe rodinnej anamnézy a životného prostredia. V tejto skupine, bez ohľadu na výskyt astmy, negatívne koreloval vyšší stupeň senzibilizácie s expresiou ACE2. Expresia ACE2 bola zároveň v inverznom vzťahu k markerom 2. typu zápalu, signifikantne však nekorelovala s eozinofíliou. Používanie nazálnych kortikoidov expresiu ACE2 neovplyvnilo.

V druhej kohorte (dospelí pacienti s alergiou na mačku, ale bez prejavov astmy v poslednom roku, ktorí podstúpili provokačné testy s alergénom mačky) bola expozícia alergénu mačky asociovaná so znížením hodnôt expresie ACE2 v sliznici nosa v porovnaní s predexpozičnými hodnotami.

V tretej kohorte (dospelí pacienti s ľahkou astmou, ktorí podstúpili špecifický bronchoprovokačný test) v bronchiálnom epiteli postexpozične došlo k signifikantnému zníženiu expresie ACE2 v porovnaní s predexpozičnými hodnotami.

Záver

Hoci vírusové infekcie sú najčastejším spúšťačom exacerbácií astmy, výsledky epidemiologických štúdií v prípade infekcie COVID-19 neidentifikovali astmu ako rizikový faktor ťažkého priebehu ochorenia. Napriek tomu, že uvedená štúdia má svoje limitácie a je vysoko pravdepodobné, že odpoveď na SARS-CoV-2 je súhrou viacerých komplexných faktorov, poukazuje na jedno z možných vysvetlení, prečo pacienti s respiračnou alergiou a alergickou astmou nie sú výraznejšie ohrození v porovnaní so zdravou populáciou.

Zdroj: Jackson D. J., Busse W. W., Bacharier L. B., et al. Association of respiratory allergy, asthma, and expression of the SARS-CoV-2 receptor ACE2. J Allergy Clin Immunol. 2020; Jul; 146(1): 203 – 206. e3. doi: 10.1016/j.jaci.2020.04.009. Epub 2020 Apr 22. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32333915/.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz měsíce

Pátek 21.01.2022

AIT jako velká naděje pro lidi s alergií na kočku: jaké jsou možnosti?

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne