Podmínky používání stránek

Provozovatelem webových stránek www.aiterapie.cz (dále také jen „stránky“) je společnost TME solutions s.r.o. se sídlem Vrchlického 824, Libochovice 411 17 IČ: 01413341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32641 (dále jen „Provozovatel“). Vstup na tyto stránky a jejich používání podléhá následujícím podmínkám.

Stránky AITERAPIE.cz jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví, tj. osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „odborníci“ a „Zákon“). Stránky tak představují komunikační prostředek určený pouze těmto odborníkům ve smyslu tohoto Zákona.

Tyto stránky nejsou určeny široké veřejnosti. Pokud nejste odborníkem ve smyslu Zákona a/nebo nesouhlasíte se zde uvedenými podmínkami používání, nevstupujte na tyto stránky, protože nejsou určeny pro Vás a užili byste je v rozporu s jejich určením, nebo, pokud jste již na ně vstoupili, zdržte se prosím jejich dalšího používání. Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu nebo porušení zákona vyplývající z porušení předchozí věty.

Za škodu ani jinou újmu vzniklou používáním těchto stránek nenese jejich Provozovatel žádnou odpovědnost; jakékoliv případné nároky a jejich vypořádání se bude řídit příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za špatné užití nebo interpretaci zde prezentovaných informací.

Obsahem stránek jsou informace určené pouze odborné veřejnosti. Obsahem stránek jsou zejména interaktivní kazuistiky a nástroje sloužící jako informační či jiné pomůcky pro výkon povolání odborníka ve zdravotnictví, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky nebo organizace. Obsahem stránek jsou dále informace z daňové a právní oblasti (články, odkazy na jiné odborné stránky nebo organizace či právní a daňové poradenství).

Veškerý obsah těchto stránek, a to včetně (avšak nejen pouze) veškerých materiálů uvedených či prezentovaných na těchto stránkách, včetně všech dokumentů, souborů, databáze, designových či grafických prvků, technických nákresů, vybavení, kódu a obecného vzhledu stránek, je chráněn právy duševního anebo průmyslového vlastnictví anebo jinou formou právní ochrany a jakékoliv použití bez předchozího písemného souhlasu příslušného vlastníka či jiného oprávněného subjektu (viz dále) je zakázáno.

Práva ke stránkám vykonává jejich Provozovatel. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele nelze obsah stránek ani stránky samotné nebo jakoukoli jejich část kopírovat, tisknout, rozmnožovat, přebírat, šířit, vytvářet odvozená díla, zařazovat stránky do jiných internetových stránek či je jinak užívat pro komerční účely. Předchozí písemný souhlas Provozovatele není vyžadován tam, kdy užití obsahu stránek, stránek samotných nebo jejich části je určeno pro osobní potřebu fyzické osoby a účelem tohoto užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, za předpokladu, že v rámci takovéhoto užití bude řádně uveden zdroj.

Veškeré propagační a reklamní informace uveřejněné na stránkách jsou určeny výhradně odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu příslušné odborné sekce a jsou plně v souladu se Zákonem.

Stránky obsahují také odkazy na odborné internetové stránky provozované třetími osobami. Provozovatel neručí za obsah těchto odkazovaných stránek a nenese za ně žádnou odpovědnost, a to v žádném rozsahu.

Dne: 18. 2. 2022

© 2013 – 2024 TME solutions s.r.o.
info@tmesolutions.cz