Další zámek AIT odemčen. A vyhneme se (oproti myším) drastickému podání léčby

30. března 2022 | Novinky

CpG oligonukleotid může mít velký potenciál při léčbě alergie na kočky. Už dříve se přitom tato látka v léčbě alergií používala. V čem je tedy inovativní? V samotném použití to není.

Úvod

Specifická adjuvantní molekula – CpG oligonukleotid – ve vysokých dávkách úspěšně moduluje alergickou odpověď imunitního systému na hlavní kočičí alergen Fel d 1, čímž navozuje imunitní toleranci a může zvrátit hlavní pochody důležité u alergie na kočku domácí. Analýza molekulárních mechanismů, které jsou podkladem této tolerance, a navržení alergenové imunoterapie, jež by mohla pomoci dostat pod kontrolu tento typ alergie – to bylo záměrem tvůrců studie, jejíž výsledky publikoval prestižní časopis Allergy.

Kočka v roli úhlavního nepřítele alergiků? Už moc dlouho ne

Alergie na kočku domácí je na vzestupu a nejčastěji je za ni zodpovědný právě alergen Fel d 1, protein, který nacházíme v kočičích slinách, žlázách, na pokožce a srsti. Projevy alergie na kočky jsou různé, od velmi mírných příznaků (rýma) až po rozvoj těžkých klinických stavů, jako je bronchiální astma. Pro mírnou alergii je ideální farmakoterapie, imunoterapie je metoda směřovaná na pacienty s těžšími formami, u kterých by vedla k dlouhotrvající a efektivní léčbě.

Alergenová imunoterapie se typicky skládá z podkožních injekcí s postupně zvyšovanou dávkou alergenu, až je dosažena kritická dávka pro navození dlouhodobé imunitní tolerance. Tato metoda nicméně vyžaduje další inovace s ohledem na účinnost a bezpečnost. Zdá se, že cestou, jak tohoto vylepšení dosáhnout, je přidání adjuvancií. Ta mohou optimalizovat rozvoj protilátek proti danému alergenu bez přidružených zánětlivých reakcí.

CpG jako hlavní klíč

Záměrem výzkumného týmu tak bylo prozkoumat protizánětlivou aktivitu alergenové imunoterapie s přidáním sice známého imunomodulačního adjuvans CpG, ovšem ve vyšší dávce, než se dříve při alergenové imunoterapii (AIT) používala.

Ke studiu buněčné a klinické odpovědi na AIT založenou na injekci alergenu Fel d 1 v kombinaci s vysokou dávkou CpG použil výzkumný tým myši alergické na Fel d 1 a podával jim kočičí alergen bez ohledu na to, která z nich byla pod vlivem alergenové imunoterapie a která nikoli.

Pozorovali, že myši, jimž byla podávaná alergenová imunoterapie, mají významně zlepšenou odolnost plic a sníženou dráždivost, srovnatelnou s myšmi, které alergické nejsou. Naproti tomu neléčené alergické myši vykazovaly známky zánětu dýchacích cest. Myši na AIT měly nižší hladiny IgE, které jsou běžně dávány do souvislosti s alergickou odpovědí, a vyšší hladiny IgG a IgA, které mají protizánětlivý potenciál. Měly také nižší hladiny proalergických cytokinů, produkovaných Th2-lymfocyty.

Zároveň si vědci všimli, že už velice brzy po zahájení léčby měly myši ve tkáních zvýšený počet buněk zapojených do regulace alergických procesů a do tzv. tolerance, konkrétně plazmocytoidních dendritických buněk, přirozených zabíječů (NK), regulačních T-lymfocytů (T-regs) a regulačních B-lymfocytů (B-regs). Tyto buňky exprimovaly více receptorů pro TNF-alfa (TNFR-2) a NK buňky produkovaly cytokin TNF-α, který také potlačuje alergickou imunitní odpověď a tím umožňuje celému systému, aby se choval jako „brzda alergie“.

V pozdější fázi studie pozorovali v plicích testovaných myší vzestup hladin TNF-α. Zajímavé je, že AIT vyvolala diferenciaci dalších T-regs buněk, nazývaných bi-Tregs – ty jsou ještě lépe vybavené pro vyvažování alergické a zánětlivé reakce na antigen.

Velký krok pro AIT

Tyto výsledky ukazují na silný protizánětlivý a antialergický účinek navozený alergenovou imunoterapií s vysokou dávkou adjuvans CpG. Překvapivé je, že mechanismus, kterým je tento jev podložen, se liší u myší dříve exponovaných kočičímu alergenu a v době zahájení léčby na něj již alergických, a u myší naivních. To samo o sobě významně přispělo k poznání dějů spojených s alergickou reakcí a alergenovou imunoterapií s použitím CpG.

Zatímco myši dostávaly tuto léčbu poměrně razantní cestou – intraperitoneálně, v preklinické fázi výzkumu byla testován pro humánní použití přijatelnější způsob – podkožní. Výsledky ukázaly, že kvalitativně jsou obě metody totožné.

Autoři věří, že tato studie může znamenat další krok k vývoji efektivní humánní alergenové imunoterapie.

(pez)

Zdroje:

  1. Novel immunotherapy approach to revert the main hallmarks of cat allergy. News Medical Life Science. Dostupné na https://www.news-medical.net/amp/news/20210205/Novel-immunotherapy-approach-to-revert-the-main-hallmarks-of-cat-allergy.aspx.
  • Leonard C., Montamat G., Davril C., Domingues O., Hunewald O., Revets D., Guerin C., Blank S., Heckendorn J., Jardon G., Hentges F., Ollert M. Comprehensive mapping of immune tolerance yields a regulatory TNF receptor 2 signature in a murine model of successful Fel d 1-specific immunotherapy using high-dose CpG adjuvant. Allergy. 2020 Dec 20; doi: 10.1111/all.14716. Epub ahead of print. PMID: 33345329. Dostupné na https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14716.

Foto: Pixabay.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky