Specifická alergenová imunoterapie přináší atopikům nejen zlepšení klinických příznaků

26. října 2022 | Novinky

Zmírnění klinických příznaků a zlepšení bariérové funkce kůže po přidání specifické alergenové imunoterapie k běžné lokální léčbě mírné až středně těžké atopické dermatitidy – to jsou závěry recentní maďarské studie.

Úvod

Alergenová imunoterapie (AIT) je jediná kurativní léčba onemocnění vyvolaných alergickou reakcí 1. typu. Vykazuje krátkodobou i dlouhodobou účinnost, které dosahuje modifikací imunitní odpovědi a patogeneze některých atopických onemocnění. U atopické dermatitidy přinesly studie s AIT rozporuplné výsledky. Zároveň nebyla dosud publikována žádná práce, která by hodnotila vliv AIT na bariérovou funkci kůže a senzitizaci kůže na konkrétní alergeny.

Metody

Cílem maďarských autorů bylo zhodnotit vliv AIT na klinické příznaky a kožní bariérovou funkci u pacientů s atopickou dermatitidou. Kromě toho se pokusili zjistit vliv AIT na imunologické parametry v séru a na senzitizaci kůže pomocí kožních „prick“ testů (SPT) a atopických epikutánních testů (APT).

Zařazeno bylo 14 pacientů s mírnou až středně těžkou atopickou dermatitidou a průvodní alergickou rinitidou s prokázanou alergií na roztoče domácího prachu. Všichni pacienti dostávali topickou léčbu (stejný hydratační prostředek, antihistaminikum a protizánětlivou lokální záchrannou léčbu s mírnou účinností) a byli randomizováni k používání samotné topické léčby (n = 6) nebo k přidání sublingvální imunoterapie (SLIT, n = 8), a to přípravku Staloral® (Stallergenes), po dobu 6 měsíců.

K posouzení klinických výsledků byly použity Skóre atopické dermatitidy (SCORAD), Objektivní skóre atopické dermatitidy (OSCORAD), Dotazník kvality života související s rinokonjunktivitidou (RQLQ, Rinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) a Index dermatologické kvality života (DLQI, Dermatology Life Quality Index). Bariérová funkce kůže byla hodnocena podle Transepidermální ztráty tekutiny (TEWL, Transepidermal water loss). Pacienti podstoupili také vyšetření krve (stanovení mononukleárních lymfocytů, thymického stromálního lymfopoetinu a IgE specifických pro alergii na roztoče domácího prachu), SPT, APT a vybraní jedinci také biopsii z APT s imunohistochemickým stanovením relevantních imunitních buněk a mediátorů. Vyšetření proběhla při vstupu do studie a po 6 měsících léčby.

Výsledky

Ve skupině s AIT došlo po 6 měsících léčby ke zlepšení všech klinických parametrů (kromě DLQI) a také bariérové funkce kůže, zatímco v kontrolní skupině změny těchto parametrů zaznamenány nebyly. Imunologické parametry v krvi nevykázaly žádné významné změny. APT před zahájením léčby potvrdil senzitizaci kůže u všech zařazených pacientů. Po 6 měsících AIT byl u všech pacientů jeho výsledek negativní, zatímco u všech pacientů v kontrolní skupině zůstal pozitivní. Po AIT také významně kleslo zastoupení dendritických buněk a T-lymfocytů v kůži. SPT nevykázal po AIT žádné změny ve výsledku.

Závěr

Sublingvální alergenová imunoterapie je přínosnou adjuvantní léčbou u senzitizovaných pacientů s atopickou dermatitidou. Vede nejen ke zlepšení klinických příznaků, ale také bariérové funkce kůže. Účinek AIT na senzitizaci kůže by měl být podle výsledků této studie hodnocen pomocí APT, a nikoliv SPT.

(zza)

Zdroj: Hajdu K., Kapitány A., Dajnoki Z., et al. Improvement of clinical and immunological parameters after allergen-specific immunotherapy in atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Jun; 35 (6): 1357–1361. 

Foto: Pexels.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky