Údaje o dlouhodobém účinku alergenové imunoterapie (AIT) z reálné praxe – aktuální informace z evropských studií podle databází

5. června 2023 | Novinky

Popisný přehled účinnosti AIT v reálné praxi

Vogelberg Ch., Klimek L., Bruggenjurgen B. et al.

DOI: 10.1111/all.15506

Randomizované kontrolované studie (RCT) jsou zlatým standardem hodnocení účinnosti a bezpečnosti léků před jejich uvedením na trh. Hodnocení účinnosti léků v reálné praxi je však neméně důležité. RCT studie totiž probíhají za přísně kontrolovaných podmínek a účastní se jich jedinci, kteří splňují požadovaná kritéria. V reálném životě však léky užívá širší spektrum pacientů, kteří mají různé komorbidity a mohou užívat pestrý výběr dalších léků. Efekt léčby a její bezpečnost tak mohou být trochu odlišné od těch, které vychází v RCT studiích. Autoři prezentované práce se soustředili na retrospektivní studie založené na údajích ze zdravotních databází. Jejich snahou bylo zhodnotit dlouhodobý účinek AIT a adherenci pacientů k této léčbě.

Hodnotili celkem 13 studií publikovaných do 21. 3. 2022. Data o spotřebě léků byla retrospektivní a byla získána z národních databází pojišťoven o lékové preskripci. Celkem bylo hodnoceno 13,4 milionu pacientů. Byly extrahovány údaje o věku, pohlaví a předepisované medikaci. Účinnost AIT byla kalkulována srovnáním spotřeby léků na alergickou rýmu a astma u pacientů na AIT a u kontrolní skupiny bez AIT.

Dlouhodobý účinek AIT byl hodnocen po dobu 6 let podle následujících bodů:

  • progrese alergie rýmy a konjunktivitidy – hodnoceno podle preskripce medikace,
  • progrese astmatu – hodnoceno podle preskripce antiastmatik,
  • incidence astmatu u pacientů, kteří předtím astma neměli,
  • doba do začátku projevů astmatu od zahájení AIT.

Adherence k medikaci byla hodnocena podle preskripce AIT. Byla větší při subkutánní léčbě než při sublinguální a během 3letého podávání AIT klesala. AIT byla účinnou prevencí progrese alergické rýmy i astmatu. Hodnocení doby uplynulé od zahájení AIT k prvním příznakům astmatu bylo nekonzistentní. Analýza účinnosti AIT v reálné praxi založená na preskripčních databázích potvrdila dlouhodobou účinnost této léčby na příznaky alergické rýmy i astmatu.

Zdroj: www.pexels.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky