XVIII. martinské dni imunológie

13. října 2020 | Novinky

Tohtoročné XVIII. martinské dni imunológie (MDI) sa uskutočnili tohto roku v netradičnom posunutom termíne 16. – 18. septembra 2020 v Martine.

Udalosť sa konala na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK pod záštitou viacerých odborných spoločností, občianskeho združenia Spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie, Centra pre vrodené poruchy imunity, ako aj Oddelenia klinickej imunológie a alergiológie Univerzitnej nemocnice Martin. Niesli sa v duchu aktuálneho diania v spoločnosti, a to najmä v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19, ktorá nás všetkých spojila a významne ovplyvnila všetky aspekty našich životov.

Daná situácia ovplyvnila nielen finálny termín podujatia, ktoré sa pôvodne malo uskutočniť tradične v apríli, ale aj z hľadiska prísnych bezpečnostných hygienických pravidiel dodržiavaných počas celého podujatia. Teraz už vieme, že vzhľadom na vývin situácie na Slovensku sa MDI uskutočnili v čase o 5 minút 12, keďže krátko po skončení podujatia sa uzatvorili nielen hranice, ale aj zredukoval povolený počet účastníkov na podujatiach na 50 ľudí. Na podujatí sa zúčastnilo viac než 300 ľudí, ktorí jednoznačne privítali osobné stretnutie, nielen po stránke odbornej, ale aj osobnej. Po období webinárov a iných stretnutí a podujatí vo virtuálnej sfére každý z nás uvítal možnosť stretnúť kolegov, ako aj diskutovať tvárou v tvár. Obzvlášť sme ocenili účasť našich českých kolegov a priateľov.

Praktické témy v 74 prednáškach a 8 posterov

V priebehu tohtoročných MDI odznelo celkovo 74 prednášok a bolo prezentovaných 8 posterov. Náplň a zameranie prednášok boli tradične praktické. Tematicky boli prednášky rozdelené do dvoch súbežne prebiehajúcich pásiem, pričom celkovo bol program rozdelený do 24 blokov. Tento rok sa väčšina z prednáškových blokov zamerala najmä na oblasť imunológie (2/3 blokov), či už tradične na problematiku vrodených a získaných porúch imunity a ich manažmentu, autozápalových ochorení, noviniek v laboratórnej diagnostike, problematiku reprodukčnej imunológie, autoimunity či medziodborových tém, akými sú mastocytóza či deficit alfa-1-antitrypsínu. V alergiologickej časti programu dominovala problematika modernej liečby bronchiálnej astmy, či už z hľadiska nových možností inhalačnej liečby, ale najmä z pohľadu fenotypizácie/endotypizácie pacientov vo vzťahu k voľbe biologickej liečby ako nástroja personalizácie prístupu k týmto pacientov. Významná časť prednášok analyzovala súčasnú situáciu, ako aj výzvy v oblasti alergénovej imunoterapie, či už v manažmente inhalačných alergií, ako aj alergie na blanokrídly hmyz. Aj toto podujatie jednoznačne podčiarklo nevyhnutnosť zvyšovania využitia alergénovej imunoterapie v dennej praxi každého imunoalergiológa. Stále aktuálna téma imunomodulácie a imunointervenčnej liečby našla tiež svoj priestor. Dôkazom zaujímavého obsahu jednotlivých prednášok bola aj bohatá diskusia na konci každého z blokov.

Zaostrené na COVID-19

Logickým vyústením aktuálnej situácie v spoločnosti a medicíne bol aj veľký blok venovaný problematike COVID-19, pričom táto téma, ako aj obsah bloku bol vysoko pozitívne hodnotený všetkými zúčastnenými. Šlo o posledný blok podujatia, ale prednášková sála ostala plná do konca. Jednotliví prednášajúci sa venovali problematike klinického obrazu, rizikovým faktorom, špecifikám detského veku, nálezu v imunitnom profile, ako aj možnostiam liečby a prevencie vrátane vysokoaktuálnej otázke vakcín proti COVID-19. Veľmi cennými boli osobné skúsenosti jednotlivých prednášajúcich s týmto infekčných ochorením, či už formou kazuistík, ale aj analýzou pozorovaných výsledkov v súbore týchto pacientov. Blok bol zaradený aj preto, aby každý klinický imunológ a alergiológ mal aktuálne informácie neskreslené nezriedka nesprávnymi či upravenými dátami prezentovanými v niektorých médiách.

Martinské dni imunológie predstavujú významné a tradičné podujatie v odbore klinická imunológia a alergiológia. Tento rok dosiahli vek plnoletosti po prechodnej „búrlivej“ puberte v ostatných mesiacoch. Žiaľ, s veľkou pravdepodobnosťou to bolo posledné imunoalergiologické podujatie daného rozsahu tento rok. Napriek tomu pevne veríme, že MDI vykročia do dospelosti isto a zodpovedne.

Tešíme sa na stretnutie v Martine budúci rok v apríli. Pevne veríme, že to už bude bez zbytočných komplikácií či negatívnych emócií či stresu.

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA odborný garant podujatia
Ing. Jela Petrisková, PhD., predsedníčka organizačného výboru

Autorem článku je:
Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA

Je předním slovenským odborníkem na alergenovou imunoterapii. Působí v Univerzitní nemocnici v Martině a na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Zastává post prezidenta Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie SLS.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky