XXI. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE tohto roku vtiahli do akcie aj sestry

3. května 2023 | Novinky

Autorem článku je:
MUDr. Anna Bobčáková

V dňoch 19. – 21. apríla 2023 sa v Martine uskutočnili XXI. Martinské dni imunológie. Ako býva zvykom, opäť priniesli zaujímavý program nabitý aktuálnymi informáciami. Novinkou v tomto roku bola hybridná forma a možnosť online prenosu, a tak po prvý raz podujatie mohli sledovať aj tí, ktorým sa do Martina nepodarilo pricestovať osobne. Program prebiehal už tradične v dvoch paralelných blokoch.

Celý záznam sympózia Stallergenes Greer si môžete pozrieť tu:

Úvodné plenárne sympózium priblížilo využitie geoštatistiky v hodnotení vzťahov medzi vplyvom životného prostredia a rozvojom alergií, zaujala aj prakticky orientovaná prednáška o racionálnej indikácii laboratórnych vyšetrení v klinickej imunológii a alergiológii a ani tento rok nechýbala prednáška o transplantácii obličiek.

AIT: štúdia EfficAPSI a ďalšie zaujímavosti

Vo štvrtkovom programe dominovali alergiologické témy. Predstavené boli niektoré novinky a aktuálne odporúčania v liečbe alergickej rinosinusitídy. Na imunoalergiologickom kongrese nemohla chýbať ani téma alergénovej imunoterapie (AIT). Tento rok boli sympóziá o AIT zamerané na dáta o jej účinnosti v reálnej praxi a priblížili aj skúsenosti pacientov s touto formou liečby. Bola zdôraznená asociácia alergie na roztoče s ťažkou astmou. Prezentované boli výsledky retrospektívnej longitudinálnej farmako-epidemiologickej štúdie EfficAPSI, ktorá sledovala vplyv roztokovej formy sublingválnej imunoterapie (SLIT) na rozvoj a zhoršenie astmy a potrebu zdravotnej starostlivosti. Táto štúdia potvrdila nižšie riziko vzniku aj zhoršenia astmy u pacientov liečených SLIT. Alergénová imunoterapia je bezpečná a vysokoúčinná forma liečby alergickej rinosinusitídy, ktorá jednoznačne zlepšuje kvalitu života pacientov s alergickou rinosinusitídou, avšak jej úspech je okrem iného podmienený výberom správneho alergénu použitím dostupných in vivo in vitro metód, čomu je nutné venovať adekvátnu pozornosť pred začatím liečby. Z hľadiska iniciácie AIT platí „čím skôr, tým lepšie“, ale zároveň aj „nikdy nie je neskoro…“.

Cielená liečba, stálica na MDI

Biologická liečba má svoje nezastupiteľné miesto v manažmente vybraných alergických ochorení a takisto aj v programe MDI. Venovali sme sa téme postavenie biologík v liečbe astmy, atopickej dermatitídy, chronickej spontánnej urtikárie a eozinofilných ochorení. Túto problematiku veľmi vhodne doplnila prednáška o vplyve kortikoidov na kosť.

Čo je nové na poli interpretácie testov pľúc a Z-skóre

Dôležitou témou boli aj novinky v interpretácii funkčných testov pľúc s využitím Z-skóre. Zmeny sa budú týkať aj vyhodnocovania výsledku bronchodilatačného testu, ktorý bude hodnotený ako pozitívny v prípade zvýšenia FEV1 alebo FVC o > 10 % referenčnej hodnoty.

K už tradičným témam MDI patrila reprodukčná imunológia. Aj pre tých, ktorí sa tejto problematike nevenujú, bola určite prínosná prakticky orientovaná prednáška s návrhom iniciálneho skríningu porúch reprodukcie z imunologického hľadiska.

Sestry v akcii

Tohtoročnou novinkou Martinských dní imunológie bola sekcia sestier. Prednášky boli zamerané na venómovú imunoterapiu, biologickú liečbu, provokačné testy, imunomodulačnú a nefarmakologickú liečbu v imunoalergologických ambulanciách z pohľadu sestier.

Mladá krv v imunoalergológii

Ani tento rok nesklamali mladí imunoalergológovia. V ich sekcii sme mali možnosť vypočuť si spektrum prednášok zameraných na rôzne témy týkajúce sa liekovej hypersenzitivity, autoinflamácií, eozinofilovej granulomatózy s polyangitídou, potravinovej a respiračnej alergológie, transplantačnej imunológie či spolupráce imunológa s genetikom. Najdlhšiu diskusiu vyvolala originálna prednáška o imunologických aspektoch otužovania.

Tajomstvo igG4

V piatkovom programe boli zastúpené prevažne imunologické témy. Kolegovia z Česka odhalili niektoré tajomstvá protilátky IgG4 a podelili sa o skúsenosti z prvého roku novorodeneckého skríningu ťažkej kombinovanej imunodeficiencie v ČR. Okrem novorodeneckého skríningu sme sa v rámci vrodených porúch imunity venovali aj ich neinfekčným prejavom a bežnej variabilnej imunodeficiencii. V programe sme nevynechali ani sekundárne imunodeficiencie a ich manažment u onkologických pacientov. Zopakovali sme si aj význam, mechanizmy a možnosti ovplyvnenia trénovanej imunity (formy imunitnej pamäte vrodenej imunity) betaglukánmi a možnosti topickej imunomodulácie.

Ďalšie zaujímavé témy z oblasti imunológie sa týkali mechanizmov pôsobenia regulačných lymfocytov a ich využitím v liečbe alergických a autoimunitných chorôb či úlohou B-lymfocytov v patogenéze roztrúsenej sklerózy s objasnením možného podielu prekonanej EBV infekcie v rozvoji tohto ochorenia. Nepriaznivým dôsledkom pôsobenia nadmernej konzumácie alkoholu a stresu na funkcie imunitného systému boli venované dve osobitné prednášky.

Téma covidu-19 je stále s nami

XXI. Martinské dni imunológie sme uzavreli problematikou infekcií a očkovania. Venovali sme sa porovnaniam postinfekčnej a postvakcinačnej imunity, chrípke, odporúčanej vakcinácii v kontexte asplenizmu, testom T-bunkovej imunity proti SARS-CoV-2 a respiračným infekciám v postcovidovom období.

Záver

Martinské dni imunológie opäť ponúkli bohatý odborný program, v ktorom si každý našiel zaujímavé témy, a vytvorili príjemnú priateľskú atmosféru pre podnetnú odbornú diskusiu priamo v prednáškových sálach, ako aj počas večerných diskusných fór. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v Martine pri príležitosti XXII. Martinských dní imunológie:-).

Autorem článku je:
MUDr. Anna Bobčáková

Působí na Klinice pneumologie a ftizeologie Jesseniovy lékařské fakulty v Martině v ambulanci klinické imunologie a alergologie. V rámci alergenové imunoterapie se věnuje zejména molekulární alergologii.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky