AIT účinkuje nejen ve sterilním prostředí randomizovaných studií, úspěchy slaví i v reálném životě

23. srpna 2022 | Novinky

Alergenová imunoterapie (AIT) je jediná kauzální léčba respiračních alergií. Její účinek byl prokázán již v mnoha randomizovaných placebem kontrolovaných studiích. Dlouhodobý efekt AIT v reálné praxi ale zatím hodnocen nebyl. První taková data přinesla až studie REACT.

Úvod

Alergií trpí na světě 10–40 % populace. Respirační alergie zahrnují alergickou rinitidu a astma bronchiale. Zhruba 10–40 % pacientů s alergickou rýmou má současně astma a 60­–80 % astmatiků má alergickou rýmu, která je známou příčinou horší kontroly astmatu. Pacienti s těžkou alergickou rýmou a astmatem mají 4–5× vyšší riziko špatné kontroly astmatu.

Výzkum z reálné praxe

Studie REACT (Real-world effectiveness in allergy immunotherapy) se jako jedna z prvních prací věnuje dlouhodobé účinnosti AIT nikoli v podmínkách randomizovaných kontrolovaných studií s jasně vymezenými zařazovacími kritérii, ale v reálném životě pacientů.

Design studie

Jde o retrospektivní kohortovou studii vycházející z databáze německé zdravotní pojišťovny, jejíž klienti tvoří 90 % populace Německa. Zařazeni byli pacienti s alergickou rýmou nezávisle na přítomnosti astmatu, kteří v letech 2007–2017 podstupovali AIT. Celkem bylo zahrnuto 46 024 pacientů s alergickou rýmou léčených AIT, z nichž 14 614 mělo preexistující astma. Průměrný věk pacientů byl 29,5 roku, zastoupení mužů a žen bylo srovnatelné. Průměrná délka podávání AIT byla 549 dní. Kontrolní skupinu tvořil srovnatelný počet alergiků s alergickou rýmou odpovídajícího propensity skóre, ale bez AIT terapie.

Sledované parametry

Primárním sledovaným parametrem byly preskripce léků na alergickou rýmu v jednotlivých letech sledování. Sekundární sledované parametry zahrnovaly preskripce antiastmatik, počet těžkých exacerbací astmatu, změny ve stupni antiastmatické léčby a u pacientů bez astmatu nově vzniklé astma. Dále bylo samostatně hodnoceno užívání krátkodobě působících beta-mimetik, využívání zdravotní péče, pracovní neschopnost a výskyt respiračních infekcí. Parametry byly porovnávány v průběhu AIT a také s pacienty, kteří AIT nepodstupovali.

Výsledky

Po zahájení AIT byla v porovnání s kontrolní skupinou pozorována snížená spotřeba léků na alergickou rýmu a astma, a to léků preventivních i úlevových. Pacienti na AIT měli také významně vyšší pravděpodobnost snížení stupně antiastmatické léčby a významně nižší počet těžkých exacerbací astmatu. Rovněž výskyt pneumonií léčených antibiotiky, počet hospitalizací a dnů strávených v nemocnici byly významně nižší ve skupině s AIT.

Závěr

Studie prokázala příznivý účinek AIT při léčbě alergické rýmy a astmatu v reálné praxi. U astmatiků na AIT bylo rovněž doloženo nižší riziko exacerbací a pneumonií.

Zdroj: Fritzsching B., Contoli M., Porsbjerg C., Buchs S., Larsen J. R., Elliott L., Rodriguez M. R., Freemantle N. Long-term real-world effectiveness of allergy immunotherapy in patients with allergic rhinitis and asthma: Results from the REACT study, a retrospective cohort study. Lancet Reg Health Eur. 2021 Nov 30; 13: 100275; DOI 10.1016/j.lanepe.2021.100275. PMID: 34901915; PMCID: PMC8640513. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34901915/.

Foto: Pexels.com

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky