Klinické výsledky alergenové imunoterapie u seniorů

2. listopadu 2023 | Novinky

Alergenová imunoterapie (AIT) může být zahájena u pacientů různého věku. Minimální dosažený věk pacientů je stanoven na pět let a horní věková hranice nebyla doposud definována.

Incidence alergických onemocnění a jejich závažnost s rostoucím věkem klesá. I přesto se u pacientů nad 65 let pravidelně vyskytují onemocnění spojená se zvýšenými hladinami IgE. Celková prevalence alergií u starších je 5–10 % a výskyt alergické rinitidy uvádí okolo 15 % osob nad 60 let. Častý je také výskyt atopické dermatitidy a bronchiálního astmatu.

V průběhu stárnutí dochází funkčním změnám imunitního systému – klesá schopnost imunitního systému reagovat na přítomnost nových antigenů a kumulovat paměťové T-lymfocyty. Vyvstává tedy otázka, zda vyšší věk pacienta může mít vliv na účinnost AIT.

Klinická odpověď na AIT byla prokázána po injekční aplikaci alergenů roztočů, pylů, plísní včelího jedu.  Dále byl potvrzen příznivý účinek a bezpečnost AIT v desenzibilizaci pacientů ve věku nad 54 let s alergickou rinitidou, astmatem a alergií na břízu či pyl pelyňku. Účinnost sublingvální imunoterapie u pacientů nad 60 let s alergií na roztoče domácího prachu a s alergickou rinitidou byla rovněž potvrzena. Po třech letech léčby došlo u více než 50 % pacientů ke zlepšení nosních symptomů v porovnání s placebem. Účinnost subkutánní terapie u seniorů byla také prokázána ve studii trvající 24 měsíců zaměřené na pacienty s alergickou rinitidou s alergií na roztoče domácího prachu. V této studii byly u dvou účastníků pozorovány nežádoucí účinky ve formě kopřivky a erytému se svěděním.

Při hodnocení dlouhodobého účinku AIT u seniorů je třeba zohlednit stárnutí imunitního systému a výskyt přidružených onemocnění. Dlouhodobé přínosy byly pozorovány v průběhu tří let po ukončení subkutánní AIT u seniorů s alergickou rinitidou a s alergií na pyly trav. Pacienti zaznamenali snížení intenzity symptomů a významné zlepšení kvality života. Jiná studie zaměřená na hodnocení dlouhodobých dlouhodobé účinků AIT u seniorů s alergií na roztoče a trávy prokázala příznivý efekt po dobu pěti let od ukončení léčby. Při hodnocení nežádoucích účinků nebyly ve většině studií pozorovány systémové reakce, případně byly pozorovány mírné formy kopřivky či vyrážky. U 1,43 % pacientů užívajících subkutánní AIT byly pozorovány lokální nežádoucí účinky.

Nejčastěji se vyskytující komorbidity u seniorů jsou ischemická choroba srdeční, diabetes 2. typu či hypertenze. Žádná z nich však nepředstavuje kontraindikaci k použití AIT ani neovlivňuje její účinnost či bezpečnost. Kontraindikací pro subkutánní formu AIT u seniorů je stejně jako pro ostatní věkové kategorie užívání betablokátorů či ACE inhibitorů.

Závěrem lze shrnout, že AIT může být vhodnou léčbou respiračních alergických onemocnění u seniorů, obzvláště v případě alergické rinitidy s klinicky potvrzenou senzibilizací vůči běžným alergenům. Subkutánní či sublingvální formy AIT mohou také snížit užívání další medikace a vést ke dlouhodobému zlepšení symptomů.

Foto: Pixabay.com

Zdroj: Bożek, A. Clinical outcomes of AIT in the elderly population. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology. 2023;23(4):341–345.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky