Subjektivní hodnocení alergenové imunoterapie pacienty začíná zaujímat důležité místo v celkovém hodnocení léčby

9. listopadu 2021 | Novinky

Výsledky hodnocení přínosu specifické sublingvální imunoterapie (SLIT) při alergické rýmě vyvolané alergií na pyly trav samotnými pacienty přináší recentní observační studie uveřejněná v periodiku Immunotherapy.

Úvod

Alergickou rýmou (AR) trpí přibližně 23 % Evropanů, alergickým zánětem spojivek je postiženo 8,5 % dětí ve věku 6–7 let a 14,6 % dětí ve věku 13–14 let. Nejčastějším vyvolavatelem AR jsou v Evropě pyly trav. Klasifikace AR má dvě kritéria. Podle míry, v jaké zasahuje do běžných aktivit, rozeznáváme AR mírnou, střední a těžkou. Podle trvání rozlišujeme rýmu intermitentní (dříve sezonní) a chronickou (dříve pereniální). Téměř 38 % pacientů s AR trpí současně astmatem a neléčená AR u nich může zhoršovat průběh astmatu. Léčba alergické rýmy spočívá ve vyhýbání se alergenům a nasazení symptomatické farmakoterapie a alergenové imunoterapie (AIT), která jako jediná ovlivňuje imunologickou podstatu nemoci. V současnosti jsou používány dva způsoby AIT – podkožní (SCIT) – a sublingvální (SLIT). Oba způsoby mají nejen krátkodobý efekt (během podávání), ale působí i dlouhodobě (několik let po ukončení léčby).

Účinnost AIT byla dosud hodnocena hlavně podle zmírnění příznaků a snížení spotřeby léků. V posledních letech se však pozornost obrací také k hodnocení účinnosti z hlediska představ a očekávání pacientů, které se mohou lišit podle věku. Pro hodnocení přínosu léčby z pohledu pacienta existuje dotazník Patient Benefit Index (PBI). Vyvinut byl i specifický 25položkový PBI pro pacienty s AR (BPI-AR). Skládá se ze 2 částí – dotazníku týkajícího se potřeb pacienta (PNQ) a dotazníku týkajícího se přínosu léčby (PBQ).

Design studie

V nedávno publikované prospektivní otevřené multicentrické longitudinální studii byly tyto dotazníky použity u 883 pacientů (děti, adolescenti, dospělí) s AR a alergií na pyly trav nebo žito a jiné zkříženě reagující obilniny, u kterých byla zahájena léčba SLIT přípravkem Oralair. Oralair obsahuje alergenový extrakt z pylů pěti trav:srhy laločnaté (Dactylis glomerata), tomky vonné (Anthoxanthum odoratum), jílku vytrvalého (Lolium perenne), lipnice luční (Poa pratensis)abojínku lučního (Phleum pratense). Podává se 1× denně sublingválně. Léčba se zahajuje 4 měsíce před začátkem pylové sezony a končí s jejím závěrem. Do studie bylo zařazeno 25,3 % dětí ve věku 5–12 let, 13,8 % adolescentů ve věku 13–17 let a 60,9 % dospělých. Přes 60 % pacientů mělo vícečetné alergie. Studie probíhala na 145 alergologických pracovištích v Německu. Pacienti byli sledováni před pylovou sezonou, během ní a po jejím skončení. Léčba přípravkem Oralair byla zahájena přibližně 4 měsíce před očekávaným nástupem sezony a trvala do jejího konce. První vyšetření probíhalo na podzim / v zimě v letech 2012/2013 nebo 2013/2014. Zaznamenány byly anamnestické údaje včetně příznaků a medikace v předchozím roce, tj. před započetím léčby Oralairem. Pacienti vyplnili dotazník PBI a popsali schopnost pracovat a potíže během předchozí pylové sezony. Při druhé návštěvě, která proběhla po skončení pylové sezony, hodnotili lékaři i pacienti změnu stavu po léčbě Oralairem v porovnání s předchozí sezonou. Pacienti hodnotili také to, jak léčba splnila jejich očekávání.

Výsledky

Děti a dospívající ohodnotili jako nejdůležitější potřeby (dotazník PNQ) „cítit se dobře i při alergické rýmě“, „nemít příznaky alergické rýmy“ a „moci ve volném čase dělat, co chci, i při alergické rýmě“. K nejméně důležitým potřebám patřilo nebýt vyloučen ostatními.
Dospělí hodnotili nejvýše následující ukazatele: „nemít již rýmu ani ucpaný nos“, „moci volně dýchat nosem“ a „moci být venku bez příznaků“. Nejméně jim pak vadilo omezení v sexuálním životě.
Z přínosů léčby dle dotazníku PBQ bylo ve všech věkových kategoriích nejvýše hodnoceno jednoduché podání léčby. Děti oceňovaly ještě pohodlnost léčby, adolescenti kritérium „cítit se dobře i při AR“ a dospělí důvěru v účinnost léčby.
K nejméně důležitým přínosům léčby patřilo u dětí „být schopen volně dýchat nosem“, u adolescentů „nekýchat“ a u dospělých „mít vyléčeny všechny příznaky“.
K nejvíce ceněným výsledkům léčby ze strany pacientů patřilo zmírnění příznaků AR, možnost jít i v pylové sezoně ven a možnost svobodné volby volnočasových aktivit. Ve všech věkových skupinách patřily k nejlépe hodnoceným aspektům také menší časová náročnost léčby a její snadná aplikace. Většina pacientů (89,2–94,6 %) uváděla alespoň minimální přínos léčby. Průměrné skóre přínosu léčby se na škále 0–4 (0 = žádný, 4 = maximální benefit) pohybovalo u jednotlivých věkových skupin pacientů od 2,43 do 2,61.

Závěr

Všichni pacienti hodnotili léčbu Oralairem jako přínosnou zejména pro snížení potřeby užívání léků.
Studie ukazuje, že nedílnou součástí úspěšného zvládnutí alergie je kromě prokazatelných účinků farmakoterapie i uspokojivé dosažení subjektivních cílů samotného pacienta. To má v důsledku příznivý vliv na dodržování stanovené léčby.

Zdroj: Klein T. M., Hadler M., Augustin M., Blome C. Patient needs and benefits of sublingual immunotherapy for grass pollen-induced allergic rhinitis: an observational study. Immunotherapy. 2021 Oct; 13 (14): 1193–1204; doi 10.2217/imt-2021-0161. Epub 2021 Jul 30. PMID: 34328018. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328018/.
Foto: Pixabay.com

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky