XIX. Martinské dni imunológie – krátky pohľad do spätného zrkadla

10. listopadu 2021 | Novinky

Autorem článku je:
MUDr. Anna Bobčáková

Hoci Martinské dni imunológie sú obvykle podujatím brezovej sezóny, situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 spôsobila, že sme sa v Martine už po druhý raz stretli v sezóne ambrózie a paliny, ktoré, našťastie, v tomto regióne nie sú dominantnými alergénmi.

MUDr. Anna Bobčáková, Jesseniova lekárska fakulta, Klinika pneumológie a ftizeológie v Martine, SK

Na úvodnom sympóziu sa stretli imunoalergológovia s pneumológmi. Tí, ktorí obetovali sviatočné popoludnie a pekné počasie, si mohli vypočuť, aké boli skúsenosti pneumológov s transplantáciou pľúc a tuberkulózou v čase pandémie COVID-19. Všetkých určite zaujala aj prehľadná prednáška o autoinflamačných ochoreniach a pohľad na alergiu 21. storočia. Viacerých prítomných prekvapilo, aké dôsledky môže mať neliečená alergia na vzhľad pacienta. Dýchanie otvorenými ústami a chýbajúci tlak jazyka na horné zuboradie vedie k jeho zmene na tvar písmena V, maxilla sa vysúva dopredu, horné podnebie sa vyklenuje nahor, v dôsledku čoho sa deformuje aj nosová priehradka. Potešujúca je aspoň informácia, že uvedené zmeny môžu byť reverzibilné.


V ďalších sympóziách sme mali možnosť bližšie spoznať viaceré novinky v liečbe atopického ekzému a astmy – či už monoklonálne protilátky, JAK inhibítory, alebo nové kombinácie inhalačných liekov. Nevyhli sme sa ani problematike raritných ochorení – pripomenuli sme si, že v súvislosti s celotelovou expozíciou chladu môže byť urtikária prítomná nielen v prípade chronickej indukovateľnej urtikárie (chladovej urtikárie), ale aj u pacientov s familiárnym chladovým autoinflamačným syndrómom. Zaujímavými témami bola aj mastocytóza z multidisciplinárneho pohľadu či hereditárny angioedém a jeho špecifiká v detskom veku. Ako každý rok si svoje skúsenosti vymenili aj kolegovia, ktorí sa venujú reprodukčnej imunológii.

Na podujatí alergológov pochopiteľne nemohli chýbať ani prednášky venované alergénovej imunoterapii. Prednášky boli zamerané na liečbu roztočovej alergie, alergie na peľ stromov, tráv, ambrózie a tiež alergie na jed blanokrídleho hmyzu. Zaujímavé výsledky v zlepšení skóre nosových polypov u pacientov s roztočovou alergiou liečených alergénovou imunoterapiou potešili určite aj prítomných otorinolaryngológov. Dozvedeli sme sa, ako génové polymorfizmy môžu ovplyvniť účinnosť alergénovej imunoterapie a pripomenuli sme si kľúčovú tému dnešnej doby – personalizovanú medicínu a jej postavenie v liečbe alergicky chorých pacientov. Kým donedávna sme sa uspokojili s „compliance“ pacienta, dnes sa snažíme o „adherenciu“, teda aktívny prístup pacienta, a „konkordanciu“ – najtesnejší spôsob spolupráce pacienta a lekára vychádzajúci zo vzájomne dohodnutého postupu.


Štvrtkové popoludnie bolo venované aj ďalšej dôležitej téme nášho odboru – akútnym stavom v alergológii a imunológii. Zopakovali sme si kľúčové body manažmentu anafylaxie a zistili sme, aké závažné sú stále rezervy v prednemocničnom manažmente tohto život ohrozujúceho stavu – podanie adrenalínu v RZP/RLP u pacientov s anafylaktickou reakciou alebo podozrením na ňu, žiaľ, ešte stále nie je pravidlom. Hoci anafylaktickej reakcii v ambulancii by sa každý lekár najradšej vyhol, v našom odbore s ňou musíme počítať. So svojimi skúsenosťami sa podelila aj naša kolegyňa. Upozornila na potrebu pravidelných kurzov prvej pomoci, výhody prístupu k lôžku pacienta z oboch strán a bezbariérového prístupu do ambulancie.


Osviežujúcou novinkou tohtoročných Martinských imunologických dní (MDI) bola Sekcia mladých imunoalergológov. Mladí imunoalergológovia poukázali napríklad na praktické možnosti redukcie expozície alergénom mačiek. Okrem známych režimových opatrení sľubné výsledky ukazuje moderná vzduchová filtrácia, mnohých tiež zaujala možnosť zníženia hlavného mačacieho alergénu Fel d1 v prostredí použitím špeciálneho krmiva pre mačky s obsahom neutralizujúcich špecifických anti- Fel d1 IgY protilátok. V ďalšej prednáške nám náš kolega odprezentoval svoje skúsenosti s použitím SLIT u detí s roztočovou alergiou. Táto liečba bola u detí veľmi dobre tolerovaná a už v priebehu prvých mesiacov po iniciácii SLIT bolo možné u väčšiny pacientov zredukovať ostatnú protialergickú liečbu. Zaujala aj kazuistika raritného, pomerne nedávno definovaného autoinflamačného ochorenia DADA2 (deficiency of adenosine deaminase 2) s typickým obrazom lakunárnych cievnych mozgových príhod v skorom detskom veku, zmenami v krvnom obraze a poruchou protilátkovej imunity. Kolegovia z laboratória prispeli prednáškou o možnom využití CXCL-13 ako včasného markera neuroboreliózy.


Už druhý rok záver programu patril ochoreniu COVID-19, avšak tento raz sme nezabudli ani na chrípku. Tých, ktorí pracujú s detskými pacientmi, potešilo, že v tejto sezóne sa spektrum u nás dostupných vakcín na očkovanie proti chrípke obohatí o 4-valentnú živú atenuovanú vakcínu, ktorú bude možné podávať vo veku 2 – 18 rokov. Nezabúdajme, že pri prvom očkovaní detí do 9 rokov (akoukoľvek vakcínou) je indikované podanie 2 dávok s odstupom 4 týždňov. Zrekapitulovali sme si aj rok s novými vakcínami, vakcinačné centrum z Banskej Bystrice prezentovalo svoje výsledky očkovania zdravotníkov proti ochoreniu COVID-19. Očakávanou prednáškou bola aj prezentácia skúseností s použitím antagonistu receptora pre IL-1 v liečbe cytokínovej búrky u kriticky chorých pacientov s COVID-19 na umelej pľúcnej ventilácii. Martinskí imunológovia prispeli svojimi skúsenosťami s vyšetrovaním expresie inhibičných receptorov u hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 a u pediatrických pacientov s MIS-C.


Martinské dni imunológie aj tento rok potvrdili, že do Martina sa za vzdelávaním v imunoalergológii oplatí cestovať. Sme radi, že napriek súčasnej epidemiologickej situácii bolo možné zorganizovať podujatie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí zo Slovenskej aj Českej republiky. Do skorého videnia na XX. martinských dňoch imunológie!

Foto: Shutterstock.com

Autorem článku je:
MUDr. Anna Bobčáková

Působí na Klinice pneumologie a ftizeologie Jesseniovy lékařské fakulty v Martině v ambulanci klinické imunologie a alergologie. V rámci alergenové imunoterapie se věnuje zejména molekulární alergologii.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky