XXII. Martinské dny imunologie 2024

29. dubna 2024 | Novinky

Autorem článku je:
MUDr. Anna Bobčáková

Martinské dni imunológie patria k obľúbeným jarným podujatiam klinických imunológov a alergológov, a preto nie je  prekvapením, že osobne do Martina pricestovalo 450 účastníkov, pričom ďalší sa zúčastnili online. Bohatý program opäť ponúkol široké spektrum tém z oblasti imunológie, alergológie ako aj niektorých príbuzných odborov.

Úvodné sympózium už tradične oslovilo zaujímavými prednáškami. V prehľade o hereditárnom angioedéme sme sa dozvedeli o recentne opísanej mutácii v géne pre karboxypeptidázu N, asociovanej s hereditárnym angioedémom s normálnou hladinou C1-inhibítora. V ďalšej prednáške sme si vypočuli, ako si náš imunitný systém pamätá alergiu. Hoci alergické ochorenia môžu byť celoživotné, plazmatické bunky produkujúce IgE žijú krátko a IgE+ pamäťové B lymfocyty sú veľmi zriedkavé. Predpokladá sa, že alergén-špecifickú imunitnú pamäť udržiavajú non-IgE pamäťové B-bunky. Ostatní prednášajúci zamerali svoje prednášky na imunologické parametre a možnosti ich ovplyvnenia u pacientov s tuberkulózou, liečbu cystickej fibrózy či vzťah imunitného a centrálneho nervového systému.

            Viaceré sympóziá boli venované alergickej rinosinusitíde a alergénovej imunoterapii. Významným alergénom v našich podmienkach sú roztoče, ktoré sú asociované s rozvojom astmy. Komponenty roztočov viacerými mechanizmami podporujú T2 zápal. Svojou enzýmovou aktivitou poškodzujú tesné spojenia medzi epitelovými bunkami kože a dýchacích ciest, ako molekulárne mimikry aktivujú TLR2 a TLR4 a tiež podporujú kontrakciu hladkej svaloviny. Štúdia EfficAPSI potvrdila v podmienkach RWE priaznivý vplyv roztokovej formy SLIT v zmysle redukcie rizika rozvoja resp. zhoršenia astmy u pacientov s alergickou rinosinusitídou. Liečba SLIT tbl. 300 IR preukázala klinicky relevantnú účinnosť so zlepšením nad 20 % v odporúčaných balansovaných skóre symptómov a liečby a premietla sa do klinicky významného benefitu z pohľadu pacientov.

            Z peľových alergénov sme sa tento rok venovali najmä alergii na ambróziu. Hoci na severe Slovenska tieto alergény nie sú považované za dominantné, prekvapili dáta o rýchlom pohybe peľových zŕn prostredníctvom vetra aj do severných regiónov. Praktická bola aj prednáška zameraná na molekulovú diagnostiku a skrížené reakcie medzi komponentami ambrózie a paliny.

            Nevynechali sme ani venómovú imunoterapiu, pričom okrem priaznivých RWE dát pre bezpečnosť a účinnosť tejto liečby sme mali možnosť krátko nahliadnuť do imunitného systému včiel.

            K dominantným témam na tohtoročných Martinských dňoch imunológie patril aj T2 zápal a možnosti jeho ovplyvnenia biologickou liečbou. V oblasti astmy sme sa okrem biologickej liečby venovali aj aktuálnym „horúcim témam“ – zmene biologickej liečby (switch) a remisii. Venovali sme sa tiež gastroezofageálnemu refluxu, výhodám LAMA v liečbe astmy, ovplyvneniu malých dýchacích ciest, režimu MART (maintenance and reliever therapy) a výhodám niektorých inhalačných systémov.

K najzaujímavejším blokom aj tento rok patrila Sekcia mladých imunológov. Mladí imunológovia a alergológovia sa venovali témam liekovej alergie, funkčnej diagnostike, autoinflamačným ochoreniam, hereditárnemu angioedému, chronickej spontánnej urtikárii, asociácii medzi liečbou antibiotikami a rozvojom alergických ochorení. Dozvedeli sme sa, že umelá  inteligencia si už našla svoje uplatnenie aj v transplantačnej imunológii v podobe virtuálneho crossmatch. Zaujala aj prednáška mapujúca výrobu kvapkovej formy roztočovej sublinguálnej alergénovej imunoterapie.

Imunologické dni by sa nezaobišli bez aktuálnych trendov v oblasti imunomodulačnej liečby. Zopakovali sme problematiku imunoglobulínovej substitučnej liečby ako aj možnosti prevencie infekčných a neinfekčných komplikácií u pacientov s deficitmi protilátkovej imunity, uplatnenie biologicky aktívnych polysacharidov v našej praxi či prehľad mechanizmov účinku metizoprinolu. Objasnený bol aj účinok metizoprinolu aktiváciou NK buniek prostredníctvom indukcie ligandov NKG2D.

Z menej tradičných tém tohtoročných Martinských dní imunológie môžeme spomenúť pohľad imunológa na diferenciálnu diagnostiku a liečbu cheilitídy či proteazóm-asociované autoinflamačné syndrómy. Ani tento rok nechýbali sekcie venované sestrám, autoimunite, transplantačnej a reprodukčnej imunológii, pričom odozneli mnohé užitočné a prakticky orientované prednášky. Martinské dni imunológie ukončilo sympózium o infekciách, kde tematicky dominovalo ochorenie COVID-19, dozvedeli sme sa však aj o nových možnostiach prevencie RSV infekcie.

            Martinské dni imunológie aj tento rok naplnili naše očakávania a potvrdili, že patria k najkvalitnejším odborným podujatiam v klinickej imunológii a alergológii. Odniesli sme si nové poznatky, prediskutovali aktuálne témy v našom odbore a zabavili sa s kolegami. Tešíme sa na stretnutie o rok.

Foto: mdi-martin.com

Autorem článku je:
MUDr. Anna Bobčáková

Působí na Klinice pneumologie a ftizeologie Jesseniovy lékařské fakulty v Martině v ambulanci klinické imunologie a alergologie. V rámci alergenové imunoterapie se věnuje zejména molekulární alergologii.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky