Účinnost alergenové imunoterapie (AIT) při léčbě alergické rýmy byla prokázána v celé řadě randomizovaných kontrolovaných studií. Údajů z reálné praxe však zatím máme jen málo. Jednou světlou výjimkou je následující práce.

Úvod

Cílem předkládané studie bylo zhodnotit příznaky alergické rýmy v reálném prostředí a srovnat jejich závažnost a intenzitu u pacientů neužívajících AIT, tedy u těch, kteří jsou léčeni subkutánní (SCIT) nebo sublingvální AIT (SLIT). Sběr dat byl prováděn pomocí mobilní aplikace MASK-air.

Design studie

Aplikace MASK-air je dostupná od roku 2015 v 27 zemích (www.mask-air.com). Jedná se o denní hlášení vlivu alergické rýmy (pomocí vizuální analogové škály 0–100). Otázky se týkají celkových alergických příznaků (VAS Global Allergy Symptoms), dopadu alergických obtíží na pracovní výkon (VAS Work) a také užívání antialergik nebo AIT.

Údaje z aplikace byly hodnoceny u pacientů alergických na trávy z různých evropských zemí. Srovnávány byly tři skupiny pacientů: 1. léčení SCIT, 2. léčení SLIT, 3. bez AIT. Hodnocen byl dopad alergie na běžný život a práci (měřeno vizuální alergenovou škálou VAS) a kombinované skóre příznaků a medikace (CSMS). Byly použity bayesiánské modely, které zohledňují charakteristiku pacientů, zemi původu a pylovou sezonu.

Do analýzy bylo zahrnuto 42 756 dní u celkem 1 093 alergiků na pyl trav. 18 479 dní se týkalo pacientů užívajících AIT. 

Výsledky

Srovnání VAS skóre a CSMS skóre u pacientů bez AIT a léčených SCIT neukázalo žádný rozdíl. Oproti tomu srovnání těchto skóre u pacientů neužívajících AIT a léčených tabletovou formou SLIT dopadlo ve prospěch léčených SLIT. VAS skóre celkových alergických příznaků bylo u uživatelů SLIT významně nižší, stejně jako VAS skóre týkající se omezení v práci. Rovněž skóre CSMS bylo u uživatelů SLIT nižší.

Porovnání skupin pacientů užívajících SCIT a SLIT prokázalo, že VAS skóre celkových alergických příznaků bylo u uživatelů SLIT významně nižší, stejně jako VAS skóre týkající se omezení v práci. Také skóre CSMS bylo u uživatelů SLIT nižší.

Závěr

U pacientů alergických na pyl trav se v této studii prokázalo, že tabletová SLIT ve srovnání se SCIT nebo žádnou AIT zmírňuje závažnost příznaků alergie. Pro lepší zhodnocení účinnosti jednotlivých forem AIT v reálné praxi je však nutné provedení dalších studií z reálné praxe.

Zdroj: Sousa-Pinto B., Azevedo L. F., Sá-Sousa A. et al. Allergen immunotherapy in MASK-air users in real-life: Results of a Bayesian mixed-effects model. Clin Transl Allergy. 2022 Mar; 12 (3): e12128; doi: 10.1002/clt2.12128. PMID: 35344295; PMCID: PMC8967259. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35344295/.

Foto: MASK-air

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky