Stačí pár kapek a atopici mohou mít od svého onemocnění pokoj

9. května 2022 | Novinky

Alergenová imunoterapie si doposud uměla poradit se sennou rýmou, astmatem nebo alergií na hmyzí jed, nikoli ale s atopickou dermatitidou. To se teď může rychle změnit.

Úvod

Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé onemocnění kůže projevující se suchými šupinatými lézemi, které silně svědí. Dopad na denní aktivity a celkovou kvalitu života je veliký. Jeden z patologických podkladů onemocnění představuje přehnaná Th2 lymfocyty zprostředkovaná imunitní odpověd’. V léčbě se uplatňuje péče o kůži, navyšování její ochranné bariéry či intervalové podávání topických imunosupresiv. U těžkých forem je nezbytná i léčba celková – cyklosporin, metotrexát, kortikoidy či fototerapie. V poslední době se k léčbě těžkých forem AD začala užívat také biologická léčba. U dětí od 6 let je to dupilumab, humanizovaná monoklonální protiátka proti receptoru pro interleukin IL-4. V klinických studiích jsou nadějné také inhibitory Janusovy kinázy, které inhibují signalizaci IL-4, IL-5, IL-13, IL-22, IL-24 a IL-31. V patogenezi AD se však uplatňuje také zvýšená Th17, Th22, Th1 odpověď a signalizace cestou IL-33 a IL-9. Mnoho pacientů s AD je alergických na roztoče, význam této IgE senzibilizace pro průběh AD není nicméně dosud zcela jasný.

Alergenová imunoterapie (AIT) je účinná léčba IgE mediovaných alergií, jako jsou senná rýma a konjunktivitida, astma a alergie na hmyzí jed. Podává se buď pod jazyk, nebo podkožně. Její účinek u AD zatím prokázán nebyl, ale první studie potvrzující pozitivní efekt AIT u atopické dermatitidy se již objevují.

Cílem předkládané studie bylo zkoumat účinnost sublingvální alergenové imunoterapie (SLIT) extraktem alergenů roztoče Dermatophagoides peronyssinus u pacientů s AD senzibilizovaných na roztoče domácího prachu.

Design studie

Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se zúčastnilo 91 pacientů ve věku od 3 let, jejichž skóre atopické dermatitidy (SCORAD) bylo rovno nebo vyšší než 15 a kteří měli prokázánu alergii na D. peronyssinus buď pomocí prick testů, nebo specifického IgE v krvi. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin dle věku: do 12 let a starší. Po dobu 18 měsíců dostávali SLIT extraktem D. peronyssinus v kapkách nebo placebo. Jejich stávající léčba AD byla zachována včetně imunosupresiv s výjimkou dupilumabu. Primární cíl studie sledoval snížení skóre SCORAD o 15 bodů. Sekundárním cílem bylo snížení skóre SCORAD, objektivního SCORAD (O-SCORAD), indexu závažnosti a rozsahu ekzému (EASI) a dále zlepšení následujících parametrů: vizuální analogové škály příznaků (VAS), skóre svědění, indexu kvality života (DLQI) o 4 a více bodů a zlepšení podle hodnocení lékařem (IGA).

Výsledky

Studii dokončilo 66 probandů (35 z aktivní a 32 z placebové skupiny). Po 18 měsících došlo ke snížení skóre SCORAD o 15 bodů u 74,2 % pacientů z aktivní skupiny a 58 % ze skupiny placebové. Rozdíl nebyl statisticky významný. Ke snížení skóre SCORAD došlo u 55,6 % pacientů z aktivní skupiny a 34,5 % ze skupiny placebové, což statisticky významné je. Ke zlepšení O-SCORAD došlo u 56,8 % pacientů z aktivní skupiny a 34,9 % ze skupiny placebové, což je také statisticky významné. IGA hodnocení 0/1 bylo u 14 pacientů z aktivní skupiny a 5 ze skupiny placebové, a šlo tedy také o statisticky významné výsledky.

Závěr

Výsledky ukázaly, že SLIT extraktem D. peronyssinus vkapkách může být u pacientů s AD senzibilizovaných na roztoče účinná jako přídatná léčba atopické dermatitidy.

Zdroj: Langer S. S., Cardili R. N., Lima Melo J. M. et al. Efficacy of house

dust mite sublingual immunotherapy in patients with atopis dermatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Allergy Clin

Immunol Pract 2022; 10 (2): 539–549; doi: 10.1016/j.jaip.2021.10.060.

Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34767999/.

Foto: Pexels.com

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky