V alergologii jsou notoricky známé. Přitom pro pacienta dokážou udělat téměř zázrak

27. ledna 2022 | Novinky

MUDr. Zuzana Vančíková, VFN Praha

Je IgE reaktivita pacientů proti úzce či široce zkříženě reagujícím alergenům spjata s určitým klinickým fenotypem alergického nemocnění? A mohla by díky tomu sloužit coby marker pro tato onemocnění? Odpovědi přináší následující studie.

Úvod

V posledních letech bylo pomocí rekombinantní DNA technologie vyrobeno mnoho jednotlivých alergenových molekul. Podle podobnosti a výskytu je můžeme členit v prvé řadě na druhově specifické. Ty se vyskytují na taxonomicky blízce příbuzných rostlinách – pro trávy to jsou například alergeny 1., 2. a 5. skupiny. Pokud má pacient specifické IgE proti některému z těchto alergenů, znamená to senzibilizaci přímo na něj, nikoliv zkříženou reakci s jiným alergenem.

Další skupinou jsou alergeny rovněž z taxonomicky příbuzných zdrojů, které jsou ale zároveň přítomny v některých rostlinných potravinách. Příkladem je alergen Bet v 1. Při senzibilizaci na tento alergen reaguje pacient nejen na pyl břízy, ale i na potraviny, jako jsou lískový ořech, jablko, celer a další. Třetí skupinou jsou alergeny, jež jsou si velmi podobné, vyvolávají zkřížené reakce a jsou přítomny na taxonomicky nepříbuzných druzích. Příkladem je panalergen profilin nebo kalcium vázající proteiny.

Design studie

Rekombinantní alergen rBet v 1 byl zvolen jako potenciální marker alergie na pyl břízy a příbuzných bukovitých stromů a některých rostlinných potravin. RPhl p 1, rPhl p 2 a rPhl p 5 byly užity coby markery alergie na pyly trav bez zkřížené reaktivity a profilin rBet v 2 a kalcium vážící pylový alergen rPhl p 7 jako markery polysenzibilizace.

Studie se zúčastnilo 30 alergiků s klinicky i laboratorně (pozitivita IgE proti alergenovým extraktům, pozitivita plic testů, klinické potíže) prokázanou pylovou alergií či alergií na rostlinné potraviny. Podle reaktivity s rekombinantními alergeny se rozdělili do tří skupin. V první bylo 10 alergiků s IgE reaktivitou proti rBet v 1, ve druhé skupině bylo 11 alergiků reagujících IgE protilátkami proti minimálně jednomu z alergenů pylů trav – rPhl p 1, rPhl p 2 a rPhl p 5, třetí skupina zahrnovala 9 probandů s IgE reaktivitou proti zkříženě reagujícímu rBet v 2. Všichni tito pacienti také reagovali s rPhl p 1, rPhl p 2 a rPhl p 5 a 8 z nich reagovalo i s rBet v 1.

Výsledky

Pacienti první skupiny klinicky i laboratorně reagovali s pylem břízy a dalších bukovitých a s potravinovými alergeny: jablkem, lískovým ořechem, celerem a také arašídy. Nikdo z nich nereagoval s extrakty pylu trav. Pacienti ze 2. skupiny reagovali na pyly trav a dva z nich i na další pylové alergeny. Pacienti ze 3. skupiny reagovali se všemi testovanými pylovými a rostlinnými potravinovými alergeny.

Závěr

Výsledky potvrdily možnost použít některé rekombinantní alergeny coby markery pro určitý klinický fenotyp pacienta.

Zdroj: Twardosz-Kropfmüller A., Singh M. B., Niederberger V., Horak F., Kraft D., Spitzauer S., Valenta R., Swoboda I. Association of allergic patients’ phenotypes with IgE reactivity to recombinant pollen marker allergens. Allergy 2010; 65: 296–303. Dostupné na https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1398-9995.2009.02202.x.

Autorem článku je:
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze postupně zastávala na několika odborných pracovištích pozice od sekundární lékařky přes vedoucí oddělení a odbornou asistentku až po primariát dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Má atestaci v oboru pediatrie, alergologie a klinická imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci a dětská pneumologie. V roce 2001 úspěšně obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Absolvovala řadu odborných stáží u nás i v zahraničí; pravidelně publikuje v domácích i zahraničních časopisech, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, mnoho let učila a přednášela na 2. a 1. LF a PřF UK v Praze, aktuálně přednáší pro IPVZ a na domácích i zahraničních odborných konferencích. Specializuje se na alergologii a klinickou imunologii a respirační onemocnění především u dětí. V současnosti pracuje v ambulanci v Praze 13 a Praze 8.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky